Medarbetarutveckling och medarbetarskapsutveckling

KONTAKTPERSON

Liksom ledarskap innebär ett samspel mellan två parter så innebär även medarbetarskap ett samspel.

Vi utvecklar också starka, trygga och modiga medarbetare som både vill och är villiga att ta ett eget ansvar för sin utveckling, sina prestationer och sin relation till sin chef, sina kollegor och sitt uppdrag – d v s för sitt medarbetarskap. För organisationens bästa.

De förstår att deras chef behöver vara både chef och ledare på en och samma gång, de förstår skillnaden och i vilka situationer skillnaden märks. De förstår att de behöver träna på sin kommunikationsförmåga för att kunna involvera och bjuda in chefen till dialog, berätta vad de behöver för att kunna hitta sin egen motivation och sina egna drivkrafter, ta eget ansvar för sin prestation och förstå hur de genom sitt individuella uppdrag kan bidra till helheten, till organisationens gemensamma mål.

De förstår också att tillit är viktigt och en avgörande faktor för en bra dialog med sin chef och sina kollegor.  Att bidra till att skapa tillit är medarbetarens viktigaste uppgift.

Tillit bygger man genom att öppna upp och involvera, genom att ta ett eget ansvar för sitt uppdrag och för att sätta verksamhetsmålen gemensamt med sin chef och se till att de följs upp kontinuerligt, ge ärlig och tydlig feedback och återkoppling, ta emot feedbacken med ett utvecklande mindset och efterfråga feedback för ständig personlig förbättring och utveckling.

Tillit bygger man också genom att ta ansvar för sin egen personliga karriär och utveckling, genom att våga utmanas och gå utanför sin komfortzon. Att våga göra misstag – och lära sig av dem – utvecklar en tillåtande kultur som främjar nytänkande, kreativitet och innovation. Det som krävs för att stärka konkurrenskraften på marknaden. 

På motsvarande sätt som för ledarutveckling och ledarskapsutveckling så skiljer vi på medarbetarutveckling och medarbetarskapsutveckling.

Medarbetarutveckling handlar om personlig utveckling av individen. För att förstå andra behöver man även som medarbetare först förstå sig själv, sina behov och sina drivkrafter, sina styrkor och utvecklingsområden. Man behöver också inse och respektera att vi alla är olika och bidrar på olika sätt i teamet. Kontinuerlig medarbetarutveckling genom individuell coaching är därför viktig, stärker individens självinsikt och skapar förutsättningar för individen att förstå vad som behövs för att kunna kommunicera och samarbeta framgångsrikt.

Vi möter era medarbetare i deras vardag och genom olika verktyg – handledning, coaching, mentorskap – inspirerar vi dem att växa, stärka sin självkänsla, bli beslutskraftiga i de utmaningar de ställs inför i sin vardag och känna sig trygga i sitt medarbetarskap.

Medarbetarskapsutveckling handlar på motsvarande sätt som ledarskapsutveckling beskrivet ovan, om samspelet mellan människor i en organisation. Samspelet mellan ledaren och medarbetarna och medarbetarna emellan i teamet. För att detta skall fungera behöver alla mötas i en öppen och konstruktiv dialog, där man försöker skapa en ömsesidig förståelse för varandras behov, drivkrafter, styrkor och utvecklingsmöjligheter. Där man försöker förstå positiva effekter och mindre positiva konsekvenser av olikheterna när det gäller kommunikationen och samarbetet. Vi ser därför att all medarbetarskapsutveckling, liksom ledarskapsutveckling bör ske tillsammans, ledare och medarbetare, där de båda får samma teoretiska kunskaper med sig, samma modeller och samma verktyg. Det öppnar upp för ett samspel, där man pratar samma språk och på det sättet får samma referensramar och utgår ifrån samma upplevda verklighet. Det är effektivare. Det går snabbare. Och är roligare.

Förändringsledning

Interim förändringsledning

Engagemang

Ledarutveckling och ledarskapsutveckling

Medarbetarutveckling och medarbetarskapsutveckling

Medledarskap och medledarskapsutveckling

Karriärinriktningar

Grupp- och teamutveckling