ARUBA – Attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avveckla

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med och implementera alla processer du behöver i din organisation inom ramen för ARUBA-modellen. ARUBA är en allmänt vedertagen modell inom HR som beskriver de olika delarna inom arbetslivs- och kompetensförsörjningscykeln. ARUBA står för Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla.

Aruba-modellen

ARUBA-modellen säkerställer rätt kompetens

Många talar om Talent Management när de pratar om ARUBA-processen, vi pratar hellre om Kompetensförsörjning. En viktig del i vår filosofi är att vi ser att alla medarbetare är talanger och har sina specifika kompetenser. Det visas när de får möjlighet att följa sina drivkrafter under rätt förutsättningar. Läs mer under Karriär.

Rekrytera rätt kompetens med ARUBA-processen

Att attrahera och rekrytera rätt kompetenser samt att ha en bra onboarding-process är det många organisationer som förstår värdet av, men vad händer när onboarding-processen är slut? Eller vad händer om medarbetarna inte känner att de utvecklas samt är i sin OAS, Optimala Arbetssituation. Troligtvis kommer medarbetaren att lämna organisationen, ibland lika snabbt som de kom dit.

Att rekrytera om på nytt är et oerhört kostsamt arbete för arbetsgivare, både i tid, energi och pengar. Därför är det viktigt att arbeta med faktorer och processer som gör att medarbetaren utvecklas och vill vara kvar och jobba i organisationen.

ARUBA modellen – minst lika viktig vid avveckling

Det finns självklart lägen när verksamheten kommer fram till att det av olika skäl är lämpligt att medarbetaren lämnar organisationen och går vidare i sin karriär utanför organisationen. I sådana situationer är det minst lika viktigt att avveckla på ett bra sätt både för organisationen och den enskilda individen. Avvecklar du med välvilja, generositet och proffsighet skapar du ett positivt employer branding samt möjligheter för medarbetaren att lämna som en god ambassadör.

Att som företag avveckla med en bra offboarding-process är alltså minst lika viktigt som att rekrytera med en bra onboarding-process.

ARUBA HR – Viktig strategisk process

ARUBA-processen leder oss runt hela cykeln av kompetensförsörjning och är därför viktig som utgångspunkt i HRs strategiska kompetensförsörjningsarbete.

Attrahera: Det första steget handlar om att locka till sig rätt kandidater till organisationen genom att ha en tydlig och attraktiv employer brand, en genomtänkt rekryteringsprocess och bra kommunikation. Genom att attrahera de bästa kandidaterna ökar chansen att hitta personer som passar in i organisationens kultur och har matchande kompetenser och erfarenheter för att bidra till organisationens framgång.

Rekrytera: Det handlar om att ha en strukturerad rekryteringsprocess med annonsering, urval, intervjuer och referenstagning för att hitta de bästa kandidaterna. Det är viktigt att vara transparent och ge kandidaterna information om företaget och tjänsten för att säkerställa en realistisk bild av jobbet och vad som förväntas av medarbetarna. Genom en strukturerad och transparent rekryteringsprocess kan organisationen hitta rätt person för företagets framgång.

Utveckla: Handlar om att utveckla organisationens personal genom träning, utbildning och utvecklingsprogram. Genom att investera i personalutveckling kan organisationen öka sina anställdas motivation och engagemang, vilket kan leda till bättre prestationer och resultat. Det är viktigt att utvecklingsprogrammen är anpassade till organisationens behov och strategier för att bidra till organisationens framgång på kort och lång sikt.

Behålla: Det är steget handlar om att belöna och erkänna organisationens personal för deras prestationer och bidrag till organisationens framgång. Belöningssystemen bör vara rättvisa, transparenta och kopplade till organisationens prestationer och mål. Genom att belöna och erkänna personalen kan organisationen öka motivationen och engagemanget, vilket kan leda till ökad produktivitet och bättre resultat.

Avveckla: Det sista steget handlar om att avveckla personal på ett respektfullt sätt med en väldefinierad process och stöd till de anställda. Genom att hantera avvecklingen professionellt kan organisationen bibehålla ett positivt rykte på arbetsmarknaden och minimera negativa effekter på de anställda.

Sammanfattningsvis är ARUBA-modellen en viktig verktygslåda för HR-avdelningen att hantera konflikter på arbetsplatsen och förhandla om avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Vi kan erbjuda det stöd ni behöver för att utveckla effektiva ARUBA-processer i arbetet. Antingen i en konsultinsats genom överenskomna timmar eller genom interim stöd av en av våra duktiga HR-konsulter.

Vanliga frågor och svar

Vad är Aruba HR?

Det är en modell för personalhantering som betonar att organisationer bör fokusera på att attrahera, rekrytera, utveckla, belöna och avveckla personal på ett strategiskt sätt.

Vad innebär strategisk kompetensförsörjning?

Strategisk kompetensförsörjning innebär att organisationen aktivt arbetar med att planera och hantera sin personalstyrka på ett strategiskt sätt, för att säkerställa att de har rätt kompetenser vid rätt tidpunkt för att möta organisationens behov och mål.

Vad är en kompetensförsörjningsplan?

En kompetensförsörjningsplan är en plan som beskriver hur organisationen kommer att säkerställa att de har tillgång till rätt kompetenser vid rätt tidpunkt, genom att planera sin personalstyrka och investera i utbildning och utveckling av personal.

Är ni i behov av specialkompetens?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur våra kompetensområden kan komma till nytta i er organisation.

Assessment Centers

Assessment betyder utvärdering. Det finns flera olika assessmentverktyg på marknaden – personlighetsanalyser, färdighetstester, motivationstester och analyser som mäter individers drivkrafter och simuleringsövningar.

Engagemang

Gallups senaste engagemangsundersökning ”State of the Global Workplace” från hösten 2017 visar på att engagemanget minskar i våra organisationer.

Executive Outplacement

I en global, konkurrensutsatt marknad med ständiga behov av anpassning och förändring ändras villkoren för verksamheten och organisationen.

Förändringsledning

Vi tror inte på förändring och förnyelse för sakens skull. Förändring är inte ett självändamål. Vi tror på förädling av det som fungerar.

HR Interim

iTURN erbjuder dig specialister och generalister inom HR-området och mycket mer än en tillfällig bemanningslösning.

Interim förändringsledning

Ibland räcker det inte att förädla, förstärka och finjustera. Kanske är en större organisationsförändring nödvändig där ni behöver se över er vision, mission, kultur och värdegrund.