Assessment Centers

Assessment betyder utvärdering. Det finns flera olika assessmentverktyg på marknaden – personlighetsanalyser, färdighetstester, motivationstester och analyser som mäter individers drivkrafter och simuleringsövningar. Telefonintervjun och den kompetensbaserade personliga intervjun är också viktiga assessmentverktyg.

Ett Assessment Center innebär att man samlar flera av dessa urvalsverktyg i ett samlat center. Assessment Center är inte namnskyddat som metodik men enligt en vedertagen definition i rekrytering och utveckling inkluderar ett Assessment Center alltid olika typer av metoder och övningar.

Syftet är att genom en kombinerad användning av dessa verktyg höja träffsäkerheten i en urvals- eller utvecklingsprocess och på det sättet kunna förutsäga huruvida en person kommer att vara framgångsrik i en viss roll. Konkret handlar det om två saker – att minimera risken för en kostsam felrekrytering respektive att kunna identifiera styrkor och utvecklingsområden hos individen.

I ett Assessment Center är det viktigt att veta vilka kompetenser man vill observera och mäta. En kompetens består av kunskaper, erfarenheter, färdigheter, attityder och personlighet. Allt detta kommer till uttryck i ett beteende. Om beteendet är observerbart är det också mätbart. Genom att identifiera, observera och mäta nuvarande beteenden och ställa mot för önskvärda beteenden gynnsamma förhållanden kan man förutsäga framtida prestationer.

Det är inte så svårt som det låter. Det viktiga är att man innan man genomför ett Assessment Center bestämmer sig för vilka kompetenser man vill utforska och mäta. Det kan vi hjälpa er att ta fram. Vi behöver också vara överens om hur vi definierar kompetensen, d v s vilka beteenden vi vill se för respektive kompetens. Sen är det bara att i ett Assessment Center och genom olika metoder och övningar enligt ovan fastställa om det finns belägg för att respektive beteende finns hos individen. Genom att använda sig av denna modell kan man hela tiden vara säker att alla involverade i rekryteringsprocessen mäter samma sak i en objektiv bedömning.

Simuleringsövningar är viktiga i ett Assessment Center. Det är i dessa övningar som individen visar sitt rätta jag. Denna typ av övningar stressar och utsätter en för tidsbrist, vilket innebär att individen agerar i sitt ”rätta jag” och inte baserat på hur man förväntas agera. På detta sätt observeras individens faktiska beteende. I en personlighetsanalys utgår man vanligtvis från ett självskattningsformulär. Resultatet är en bild som är styrd av individens självbild. Den utgör en stor och viktig del av sanningen, men inte hela sanningen. I ett Assessment Center är alla kandidater/medarbetare försatta i samma simuleringssituation och jämförs således på samma grundval.

Assessment Centers kan användas i såväl intern som extern rekrytering men alltså också i karriärutvecklingssyfte för att kunna identifiera styrkor och utvecklingsområden och kunna erbjuda det stöd som gör det möjligt för individen att bli ännu mer framgångsrik i sin befintliga roll, eller i en tilltänkt roll.

iTURNs konsulter är certifierade i en rad olika personlighetstester som kan användas både i urval och utveckling. Vi kan också erbjuda Assessment Centers i sin helhet med en eller flera konsulter involverade och för roller och tjänster på olika nivåer.

Är ni i behov av specialkompetens?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur våra kompetensområden kan komma till nytta i er organisation.

ARUBA

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med och implementera alla processer du behöver i din organisation inom ramen för ARUBA-modellen.

Engagemang

Gallups senaste engagemangsundersökning ”State of the Global Workplace” från hösten 2017 visar på att engagemanget minskar i våra organisationer.

Executive Outplacement

I en global, konkurrensutsatt marknad med ständiga behov av anpassning och förändring ändras villkoren för verksamheten och organisationen.

Förändringsledning

Vi tror inte på förändring och förnyelse för sakens skull. Förändring är inte ett självändamål. Vi tror på förädling av det som fungerar.

HR Interim

iTURN erbjuder dig specialister och generalister inom HR-området och mycket mer än en tillfällig bemanningslösning.

Interim förändringsledning

Ibland räcker det inte att förädla, förstärka och finjustera. Kanske är en större organisationsförändring nödvändig där ni behöver se över er vision, mission, kultur och värdegrund.