Grupp- och teamutveckling

iTURN arbetar med utveckling av grupper och team på såväl medarbetarnivå som ledningsnivå. Det kan handla om grupper som vill stärka sin teamkänsla och få verktyg för hur de skall arbeta ännu mer effektivt tillsammans mot de gemensamma verksamhetsmålen. Men det kan också handla om grupper som befinner sig i någon form av konflikt. Vi erbjuder era chefer och medarbetare olika verktyg och metoder som identifierar deras behov och motivatorer, likheter och olikheter och ger dem insikt om att det är värdefulla olikheterna som skapar dynamik i en grupp och bidrar till att 1 + 1 kan bli 3.

Vi har utgångspunkt i det beteendevetenskapliga synsättet och har mångårig erfarenhet av facilitering, föreläsningar och utvecklingsarbete för både medarbetare och chefer i olika verksamheter, inom såväl offentlig verksamhet inom stat och kommun, som inom det privata näringslivet.

Vår grundfilosofi är den holistiska och systemteoretiska helhetssynen som bygger på att alla delar samverkar till en helhet, oavsett om det gäller en individ eller en organisation. I organisations- och grupputvecklingssammanhang utgår vi ifrån den organisatoriska spelplan som människan verkar i och kopplar på individens optimala arbetssituation, OASen, det som gör att vi som individer känner att vi är i vårt rätta sammanhang, vårt KASAM, där arbetet känns meningsfullt, begripligt och hanterbart. Det är då vi förstår organisationens vision och mission, målen är tydliga, värdegrunden genomsyrar hela organisationskulturen och slutligen är system och processer tydliga, hanterbara och ändamålsenliga.

Vi kallar detta det Organisatoriska Huset (Läs mer om detta under Engagemang) där grunden utgörs av vision och mission, dvs vart är vi på väg och vem finns vi till för. Huskroppen utgörs av den värdegrund som bygger kulturen i organisationen och slutligen utgörs taket av system, rutiner och processer, vår vardag. Vi menar att man inte kan bygga huset genom att börja med taket. Vi måste börja med grunden, resa huskroppen tillsammans med människor och till slut lägga på taket.

Ett utvecklingsarbete baserat på detta synsätt utgör enligt vår mening grunden till ett hälsofrämjande medledarskap som skapar ett långsiktigt hälsosamt och hållbart arbetsliv i välmående organisationer.

Vi väljer att förstå omvärlden i termer av helheter, relationer, sammanhang och mönster. Vi påverkas av det sammanhang vi befinner oss i och vi är en del av en större helhet. För att vi var och en som medarbetare skall förstå och lyckas med vårt individuella uppdrag i organisationen behöver vi också förstå hur det knyter an till organisationens övergripande vision och mål.

Vi tror på samspelet mellan ledare och medarbetare, på medledarskapet. Vi tror på Susan Wheelans grundidé formulerad i hennes IMGD-teori och applicerad i GDQ-verktyget om att det inte är ledaren som utvecklar gruppen. Grupper utvecklas över tid och det är ledare och medarbetare som tillsammans och i nära samverkan utvecklar gruppen. Det kan bara ske genom ett ömsesidigt ansvar, engagemang, delaktighet, vilja och villighet att vara involverad och påverka, förmåga att se till helheten och sin del i helheten och ta ett eget ansvar för sin kompetens. Det handlar om att skapa ledning tillsammans. Det kallas medledarskap och utgör en viktig grundpelare i allt vårt utvecklingsarbete med individer, grupper och organisationer.

Är ni i behov av specialkompetens?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur våra kompetensområden kan komma till nytta i er organisation.

ARUBA

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med och implementera alla processer du behöver i din organisation inom ramen för ARUBA-modellen.

Assessment Centers

Assessment betyder utvärdering. Det finns flera olika assessmentverktyg på marknaden – personlighetsanalyser, färdighetstester, motivationstester och analyser som mäter individers drivkrafter och simuleringsövningar.

Engagemang

Gallups senaste engagemangsundersökning ”State of the Global Workplace” från hösten 2017 visar på att engagemanget minskar i våra organisationer.

Executive Outplacement

I en global, konkurrensutsatt marknad med ständiga behov av anpassning och förändring ändras villkoren för verksamheten och organisationen.

Förändringsledning

Vi tror inte på förändring och förnyelse för sakens skull. Förändring är inte ett självändamål. Vi tror på förädling av det som fungerar.

HR Interim

iTURN erbjuder dig specialister och generalister inom HR-området och mycket mer än en tillfällig bemanningslösning.

Interim förändringsledning

Ibland räcker det inte att förädla, förstärka och finjustera. Kanske är en större organisationsförändring nödvändig där ni behöver se över er vision, mission, kultur och värdegrund.