Vår grundfilosofi och metodik

Vi tar utgångspunkt i det beteendevetenskapliga, systemteoretiska, holistiska och hälsofrämjande synsättet och har mångårig erfarenhet av facilitering, föreläsningar och utvecklingsarbete med seminarier, workshops och coaching för både medarbetare och chefer – fysiskt och på distans.

Vår grundfilosofi

Vi utgår ifrån det Organisatoriska Huset där grunden utgörs av visionen och missionen, dvs vart är vi på väg och vem finns vi till för. Huskroppen med människorna utgörs av den värdegrund som bygger kulturen i organisationen och slutligen utgörs taket av system, rutiner och processer, vår vardag. Och vi kan inte bygga huset genom att börja med taket. Vi måste börja med grunden, resa huskroppen och till slut lägga på taket.

Vår grundfilosofi bygger på att alla delar samverkar till en helhet, oavsett om det gäller en individ eller en organisation. I organisations- och grupputvecklingssammanhang utgår vi ifrån den organisatoriska spelplan som människan verkar i och kopplar på individens optimala arbetssituation, OASen, det som gör att vi som individer känner att vi är i vårt rätta sammanhang, vårt KASAM, där arbetet känns meningsfullt, begripligt och hanterbart. Det är då vi förstår organisationens vision och mission, målen är tydliga, värdegrunden genomsyrar hela organisationskulturen och slutligen är system och processer tydliga, hanterbara och ändamålsenliga.

Ett utvecklingsarbete baserat på detta synsätt utgör enligt vår mening grunden till ett engagerat ledar- och medarbetarskap som skapar psykologisk trygghet och ett långsiktigt hälsosamt och hållbart arbetsliv i välmående organisationer.

Vi väljer att förstå omvärlden i termer av system, helheter, relationer, sammanhang och mönster. Vi påverkas av det sammanhang vi befinner oss i och vi är en del av en större helhet. För att vi var och en som medarbetare skall förstå och lyckas med vårt individuella uppdrag i organisationen behöver vi också förstå hur det knyter an till organisationens övergripande vision och mål. Vi tror på samspelet mellan ledare och medarbetare. Vi tror på Susan Wheelans grundidé formulerad i hennes IMGD-teori att det inte är ledaren som utvecklar gruppen. Grupper utvecklas över tid och det är ledare och medarbetare som tillsammans och i nära samverkan utvecklar gruppen, i ett medledarskap, högsta nivån av samspel i organisationen.

Det kan bara ske genom ett ömsesidigt ansvar, engagemang, delaktighet, vilja och villighet att vara involverad och påverka, förmåga att se till helheten och sin del i helheten och ta ett eget ansvar för sin kompetens. Det handlar om självledarskap. Och det handlar om att skapa ledning tillsammans, chefer och medarbetare. Detta kallas medledarskap, den högsta nivån av samspel i organisationen och utgör en viktig grundpelare i allt vårt utvecklingsarbete med individer, grupper och organisationer.

Vårt motto är förädla framför förändra. Vi ser inte att det finns ett självändamål i förändring. Vi vill gärna erbjuda stöd att i första hand identifiera och utveckla det som fungerar bra, både på verksamhetsnivå, gruppnivå och individnivå. Därefter komplettera med förändring av det som inte fungerar.

Källa: Medledarskapstriangeln. iTURN AB

Vår övertygelse

iTURN tror på individens egenansvar. Vi tror också på potentialen hos individen. En verksamhet består av individer. Individer som förhoppningsvis vill något. Individer som vill – och är villiga – att åstadkomma en förflyttning. Både för sig själv och för organisationen.

Kulturen sitter inte i väggarna, den sitter i människorna. Vi utvecklar därför inte verksamheter. Vi inspirerar och utvecklar människor som bygger och utvecklar verksamheter och organisationer. Som åstadkommer en förflyttning genom sitt driv, sitt engagemang och sitt ansvar för helheten. Om jag vill åstadkomma en förändring bör jag börja med mig själv. I make the turn, iTURN.

Vår metodik för långsiktigt och varaktigt lärande

Vi arbetar med enkla, vardagsrelaterade och hållbara modeller och verktyg för ett aktivt och långsiktigt lärande. En del av modellerna och verktygen är egenutvecklade och vidareutvecklade men baserade på evidensbaserad forskning och aktuella forskningsresultat.

Vårt motto är förädla framför förändra. Vi ser inte att det finns ett självändamål i förändring. Vi vill gärna erbjuda stöd att i första hand identifiera och utveckla det som fungerar bra, både på verksamhetsnivå, gruppnivå och individnivå. Därefter komplettera med förändring av det som inte fungerar.

Vi utgår ifrån den framgångsrika 70/20/10-modellen för ett långsiktigt och hållbart lärande med en mix av upplevelsebaserad klassrumsinlärning i både det fysiska och digitala rummet, interaktion mellan deltagarna för erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande samt verklighetsbaserad träning i vardagen.

Det upplevelsebaserade lärandet ställer höga krav på frivillighet och på att deltagarna både vill och är villiga att delta och dela med sig av sina erfarenheter. Vår metodik utmanar individen och utvecklar självledarskapet i vardagen.

Vi får ofta den bästa återkopplingen på just genomförandet av våra workshops, seminarier och utbildningar där deltagaren får med sig konkreta verktyg att kunna använda direkt efter genomförd insats.

Våra program är byggda utifrån ett före-, under- och efterperspektiv för att undvika en tomteblosseffekt och istället skapa goda förutsättningar för att de nyförvärvade kunskaperna och insikterna skall sätta sig som långsiktiga och hållbara framgångsbeteenden i vardagen.

Alla våra konsulter har en hög digital kompetens och mognad. Vi kan därför erbjuda en hybridleverans som innehåller en väl avvägd mix av både fysiska träffar och träffar i det digitala rummet.

"

Ett hållbart arbetsliv. Med engagemang i fokus.
Vi skapar värde genom att förflytta människor som skapar hållbara organisationer.
För en långsiktig samhällsutveckling.
Helt enkelt.