Vår grundfilosofi och metodik

iTURNs grundfilosofi

Vi har utgångspunkt i det beteendevetenskapliga synsättet och har mångårig erfarenhet av facilitering, föreläsningar och utvecklingsarbete för både medarbetare och chefer i olika verksamheter, inom såväl offentlig verksamhet inom stat och kommun, som inom det privata näringslivet.

Vår grundfilosofi är den holistiska och systemteoretiska helhetssynen som bygger på att alla delar samverkar till en helhet, oavsett om det gäller en individ eller en organisation. I organisations- och grupputvecklingssammanhang utgår vi ifrån den organisatoriska spelplan som människan verkar i och kopplar på individens optimala arbetssituation, OASen (läs mer om detta under Engagemang) det som gör att vi som individer känner att vi är i vårt rätta sammanhang, vårt KASAM, där arbetet känns meningsfullt, begripligt och hanterbart. Det är då vi förstår organisationens vision och mission, målen är tydliga, värdegrunden genomsyrar hela organisationskulturen och slutligen är system och processer tydliga, hanterbara och ändamålsenliga.

Vi kallar detta det Organisatoriska Huset (läs mer om detta under Engagemang) där grunden utgörs av vision och mission, dvs vart är vi på väg och vem finns vi till för. Huskroppen utgörs av den värdegrund som bygger kulturen i organisationen och slutligen utgörs taket av system, rutiner och processer, vår vardag. Och vi kan inte bygga huset genom att börja med taket. Vi måste börja med grunden, resa huskroppen tillsammans med människor och till slut lägga på taket.

Ett utvecklingsarbete baserat på detta synsätt utgör enligt vår mening grunden till ett hälsofrämjande ledar- och medarbetarskap som skapar ett långsiktigt hälsosamt och hållbart arbetsliv i välmående organisationer.

Vi väljer att förstå omvärlden i termer av helheter, relationer, sammanhang och mönster. Vi påverkas av det sammanhang vi befinner oss i och vi är en del av en större helhet. För att vi var och en som medarbetare skall förstå och lyckas med vårt individuella uppdrag i organisationen behöver vi också förstå hur det knyter an till organisationens övergripande vision och mål.

Vi tror på samspelet mellan ledare och medarbetare. Vi tror på Susan Wheelans grundidé formulerad i hennes IMGD-teori och applicerad i GDQ-verktyget om att det inte är ledaren som utvecklar gruppen. Grupper utvecklas över tid och det är ledare och medarbetare som tillsammans och i nära samverkan utvecklar gruppen. Det kan bara ske genom ett ömsesidigt ansvar, engagemang, delaktighet, vilja och villighet att vara involverad och påverka, förmåga att se till helheten och sin del i helheten och ta ett eget ansvar för sin kompetens. Det handlar om att skapa ledning tillsammans. Det kallas medledarskap och utgör en viktig grundpelare i allt vårt utvecklingsarbete med individer, grupper och organisationer.

Vi bygger vårt angreppssätt på det faktum att Gallups senaste engagemangsundersökning ”State of the Global Workplace” från hösten 2017 visar på att engagemanget minskar i våra organisationer. Från 2013 till 2017 har engagemangsnivån i svenska organisationer sjunkit från då redan låga 16% till 14% . Med tanke på att det finns åtskilliga vetenskapliga studier som visar på en direkt korrelation mellan engagemang, motivation, delaktighet, arbetsglädje, välmående, prestation och resultat på sista raden så är siffran oroväckande katastrofal och visar på ett ofantligt resursslöseri. Och samtidigt en fantastisk potential.

Orsakerna till de låga siffrorna är 1) bristande återkoppling (feedback) 2) bristande tydlighet kring riktning för organisationen (som bygger meningsfullhet) 3) bristande insikt om sin individens optimala arbetssituation (OASen) och slutligen 4) svagt ledarskap, som är huvudorsaken till att människor väljer att lämna sina arbeten (läs mer om detta under Engagemang).

Allt detta går att arbeta med. Och allt detta handlar om egenansvar, delaktighet, förmåga att lyfta blicken och ta ansvar för helheten och driva organisationen framåt, tillsammans chefer och medarbetare. Medledarskap kallar vi det. Ett engagerat medarbetarskap leder till ett starkt medledarskap. Och tvärtom.

Vår övertygelse

iTURN tror på individens egenansvar. Vi tror också på potentialen hos individen. En verksamhet består av individer. Individer som förhoppningsvis vill något. Individer som vill – och är villiga – att åstadkomma en förflyttning. Både för sig själv och för organisationen.

Kulturen sitter inte i väggarna, den sitter i människorna. Vi utvecklar därför inte verksamheter. Vi inspirerar och utvecklar människor som bygger och utvecklar verksamheter och organisationer. Som åstadkommer en förflyttning genom sitt driv, sitt engagemang och sitt ansvar för helheten.

Om jag vill åstadkomma en förändring bör jag börja med mig själv. I make the turn, iTURN.

Vår utbildningsmetodik 

Vi arbetar med enkla, vardagsrelaterade och hållbara modeller och verktyg för ett aktivt och långsiktigt lärande. En del av verktygen är egenutvecklade och vidareutvecklade men baserade på gällande forskningsresultat. Genom ett nära samarbete med akademin säkerställer vi att det vi förmedlar har en förankring i evidensbaserad forskning.

Vårt motto är förädla framför förändra. Vi ser inte att det finns ett självändamål i förändring. Vi vill gärna erbjuda stöd att i första hand identifiera och utveckla det som fungerar bra, både på verksamhetsnivå, gruppnivå och individnivå. Därefter komplettera med förändring av det som inte fungerar.

Vi arbetar med en framgångsrik faciliteringsteknik som bygger på aktivt lärande genom korta teoripass och mycket reflektion – både individuellt och i grupp. Vidare ingår mycket erfarenhetsutbyte och träning baserad på arbetsrelaterade verkliga case samt hemuppgifter med verklighetsbaserad träning i vardagen.

Det är ett upplevelsebaserat lärande som bygger på verklighetsbaserade case i en miljö där man lär av varandras upplevelser och erfarenheter. Denna typ av lärande innehåller reflektion både på individnivå och gruppnivå. Målet är att individen skall kunna se sina upplevelser i ett större sammanhang och genom konkret träning lära sig att använda sig av de nya kunskaperna och färdigheterna i nya sammanhang i sin vardag.

Det upplevelsebaserade lärandet ställer höga krav på att deltagarna både vill och är villiga att delta och dela med sig av sina erfarenheter. 

Vi får ofta den bästa återkopplingen på just genomförandet av våra workshops, seminarier och utbildningar där deltagaren får med sig konkreta verktyg att kunna använda direkt efter genomförd utbildning.

Ett hållbart arbetsliv. Med engagemang i fokus.

Vi skapar värde genom att förflytta människor som skapar hållbara organisationer.

För en långsiktig samhällsutveckling.
Helt enkelt.