Forskning & Utveckling

Verklighetsförankring och trovärdighet
Det är grundläggande för vår verklighetsförankring och trovärdighet att iTURNs teorier, synsätt, modeller och verktyg står på en stabil vetenskaplig grund.

Det innebär att vi som konsulter ser till att hålla oss uppdaterade på den senaste forskningen och utvecklingen inom de områden vi verkar men att vi också systematiskt utmanar och utvecklar den egna verksamheten utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Vi tar ansvar för får egna personliga och professionella vidareutveckling inom våra specialistområden, nätverkar i relevanta sammanhang och deltar i olika utbildningar och seminarier som gör att vi både bekräftar vår relevans men också utvecklar våra teorier, modeller och verktyg utifrån senaste forskningsresultaten.

Vetenskapligt förhållningssätt
Vi har ett vetenskapligt förhållningssätt där vi internt diskuterar, kritiskt granskar, använder och utvärderar relevant forskning och annan systematiskt framtagen kunskap. Vi kan på så sätt ständigt söka nya svar på frågeställningar och utmaningar i den egna verksamheten och i våra kunders verksamheter.

Forskningsbaserad grundsyn
Vi har en forskningsbaserad grundsyn, vilket innebär att vi medvetet stödjer oss på och använder oss av vetenskapligt grundat material i form av olika forskningsstudier och beprövad erfarenhet som bas för det arbete och det stöd vi erbjuder våra kunder – oavsett bransch, inriktning och storlek.

Exempel på teorier vi arbetar utifrån är

Aaron Antonovskys KASAM teori
KASAM är en sammanhangsteori kring vilka förutsättningar individer behöver för att skapa en Känsla Av Sammanhang i föränderliga situationer. Denna individteori har en av våra konsulter, Camilla Persson vidareutvecklat att innefatta ett organisatoriskt perspektiv och vi har sedan tillsammans utvecklat det Organisatoriska Huset, där vi kopplar på individens ansvar i form av den Optimala ArbetsSituationen.

Susan Wheelans IMGD-teori
IMGD är en gruppdynamisk teori som grundar sig i samspelet mellan ledaren och gruppen för att skapa effektiva team.  Wheelan sammanfattar aktuell forskning inom grupputveckling genom sin teori An Integrative Model of Group Development (IMGD).

Modellen omfattar fyra stadier i en grupps utveckling mot full effektivitet och ett femte som behandlar en grupps upplösande. Wheelan är av den bestämda åsikten att en ledare inte själv kan hållas ansvarig för en grupps framgång eller misslyckande. Hon ser hela arbetsgruppen som ett ”beroende system”. Med det menar hon att en grupps framgång inte bara hänger på ledaren utan även är beroende av de egna medlemmarna samt de yttre förhållandena. Detta stämmer väl överens med iTURNs grundfilosofi om medledarskapet i organisationen, där ledare och medarbetare skapar ledning tillsammans för gemensam framgång.

Teori och praktik kring coaching
Våra coacher är diplomerade och certifierade via ICF (International Coach Federation) eller likvärdig organisation, vilket innebär att våra coachmetodiker bygger på evidensbaserad tillämpning av aktuell forskning för effektiv coaching (se ICF hemsida för att läsa mer om sambandet mellan ICF och forskningen).

James MacGregor Burns transformerande ledarskap baserat på tillitsbaserad styrning
Tillitsdelegationen är en statlig utredning med uppdrag att verka för ökad tillit till professionerna i offentlig sektor, i syfte att skapa bättre tjänster till medborgare och företag. Utredningen inleddes i juni 2016 med fokus på kommuner och regioner/landsting.

Med tillitsbaserad styrning och ledning ville man öka möjligheten för medarbetare att använda sitt professionella omdöme i vardagen. Detta utrymme påverkas dock inte bara av styrningen, utan även av kulturen i organisationen.

Vår arbetsmetodik medledarskap är en viktig komponent i tillitsdelegationens forskning kring tillitsbaserade arbetsplatser och nämns många gånger som en förutsättning för att kunna bygga tillit i organisationen.

Louise Bringselius var forskningsledare i Finansdepartementets Tillitsdelegation och Docent i Organisation och Ledning vid Lunds Universitet. Läs mer i rapporten Kultur och Värdegrundsarbete ur ett tillitsperspektiv (2019), läs mer här.

Forskningsbaserat förhållningssätt och arbetssätt
Vi intar ett forskningsbaserat förhållningssätt och arbetssätt genom att vi

  • Identifierar och formulerar problem och utmaningar
  • Bygger insikt och kunskap i organisationen genom vetenskapligt grundade teorier
  • Utmanar givna sanningar och skapar förflyttning
  • Följer upp, utvärderar och kritiskt granskar det uppnådda resultatet

Beteendevetenskapligt, holistiskt och hälsofrämjande synsätt
Vi har utgångspunkt i det beteendevetenskapliga synsättet. Så klart. Eftersom det är just det vi arbetar med hela dagarna. Vi utvecklar inte organisationer. Vi utvecklar människor som utvecklar organisationer.

Vi tror på människans kraft och förmåga. Vi tror också på att varje människa som vill göra en förflyttning kan göra det, genom att skaffa sig insikt kring sina egna framgångsbeteenden och utvecklingsområden.  Och på det sättet påverka organisationens förflyttning i den riktning man vill se.

Läs mer under Vår grundfilosofi och metodik.

Samarbete med universitet och högskolor
Vi känner både ett engagemang och ett ansvar för att inspirera till vidare studier och forskning inom ledarskap och medarbetarskap, våra kärnområden. Vi har haft och har ett samarbete med bl a Lunds Universitet, Campus Helsingborg och Malmö Universitet.

Det kändes därför självklart för oss att medverka och bidra med våra kunderfarenheter till en studentuppsats på temat Medledarskap (Medledarskapsresan – en idés resa in i två organisationer av Maria Sandmark och Sofia Petermann, 2018) där studenterna följde upp effekterna av ett arbete vi gjorde hos två av våra kunder – en organisation inom offentlig verksamhet och en organisation inom det privata näringslivet.