Medledarskap och medledarskapsutveckling

Ledarskap + medarbetarskap = medledarskap

Medledarskap är en ledarskapsfilosofi som innebär att flera personer delar på ansvaret för att leda en organisation eller ett team. Det kan handla om att fördela uppgifter, delegera ansvar, fatta beslut tillsammans och skapa en gemensam vision för organisationen.

Medledarskap kan vara ett sätt att öka engagemang, kreativitet och motivation hos medarbetare, eftersom de blir mer delaktiga i organisationens framgångar.

Medledarskapsutveckling kan ske genom olika metoder, som ledarskapsutbildningar, coachning, teambuilding och workshops. Målet är att skapa en stark och hållbar organisation med en stark gemenskap och ett gott samarbete mellan medarbetare och ledare.

Medledarskap menar vi är formeln för långsiktig och hållbar framgång i dagens organisationer. Både för traditionella fysiska organisationer men också för den nya typen av global organisation – distansorganisationen. Organisationer där samspelet mellan chefer och medarbetare, team och medarbetare emellan ofta sker digitalt och interaktivt.

Mer medledarskap för distansorganisationer

Distansorganisationen förutsätter en ny typ av ledarskap, en ny typ av medarbetarskap och i högsta grad ett helt nytt sätt att kommunicera och föra en dialog.

Våra konsulter har en lång erfarenhet av att både leda och ledas i distansorganisationer och kan erbjuda era chefer, ledare och medarbetare enkla och användbara verktyg för att kunna bygga en effektiv och framgångsrik distansorganisation där medarbetarna känner sig fria istället för övergivna.

Medledarskap är inte samma sak som medarbetarskap. Här handlar det inte bara om det enskilt starka ledarskapet och det starka medarbetarskapet. Här handlar det om ett samspel. Det handlar om att skapa ledning tillsammans, ledare och medarbetare. Man tar ett gemensamt ansvar för visionen, missionen, kulturen och värdegrunden i organisationen. Man tar ett gemensamt ansvar för att definiera uppdraget och sätta de mål, konkreta och uppföljningsbara, som leder till att visionen uppnås. Sen ser man gemensamt till att målen följs upp kontinuerligt och formuleras om när det är nödvändigt.

Vi tar emot alla sorters uppdrag inom Medledarskap. Kontakta oss så hjälper vi er med medledarskapsutveckling och ger er en gedigen plan att arbeta vidare efter.

Ledarskap som involverar medarbetare är en nödvändighet

Bengt Hjalmarsson, ”pappa” till medledarskapsbegreppet talar om ”överenskomna kontrakt” mellan medledare och samordnare, då han menar att medledarskap i en hierarkisk organisation är svår att uppnå. Svår men inte omöjlig menar vi. En organisation kan vara hierarkisk i sin uppbyggnad och struktur men samspelande i sin kultur och ledning. Det handlar om attityd, inställning och beteende som skapar förutsättningar.

Äkta ansvarstagande sker genom gemensamma överenskommelser som båda parter varit med om att formulera och kan påverka. Uppföljningen är viktig för att ge bekräftelse, återkoppling och dra lärdom av resultatet. Det är centralt för engagemanget och arbetsglädjen.

I en modern organisation, framför allt i en komplex verksamhet där problem måste lösas både långsiktigt men också här och nu, är medledarskap en nödvändighet. Det behövs många fler medledare som förstår nyttan av samspelet. Vi är mitt i ett paradigmskifte, där kraften i kultur och värdegrund genom människorna börjar erkännas.

Medledarskap handlar om att identifiera och förstå hur man kan använda en större del av potentialen i organisationen. Medarbetare uppmuntras och förväntas att ta eget ansvar och initiativ. De förväntas se till att förstå hur det egna uppdraget hänger ihop med den övergripande visionen för verksamheten. De förväntas att vilja och vara villiga att involveras och ta ansvar för beslut och fungera som informella ledare, ibland gemensamt och ibland individuellt i det som kallas självledarskap.

Vi hjälper till med medledarskapsprogram

Våra konsulter har stor erfarenhet av att designa, projektleda och implementera olika medledarskapsprogram, nationella som globala och i organisationer av olika storlekar. Vi utbildar, handleder och coachar för medledarskapsutveckling på både grupp- och individbasis och på olika nivåer av en organisation.

Vi erbjuder dessutom ledarprogram och mentorprogram för både nya och erfarna ledare samt stöd och coaching för medarbetare som vill uppnå sina personliga och professionella mål.

Vanliga frågor och svar

Vad är Medledarskap?

Medledarskap är när två eller flera personer samarbetar som ledare för att nå ett gemensamt mål eller leda en organisation. Istället för en traditionell hierarkisk struktur där en person har all makt och ansvar, delar medledare ansvaret och samarbetar för att fatta beslut och ta initiativ.

Vad är det svåraste med att vara chef?

Att vara chef kan vara utmanande av många skäl och vad som är svårast varierar från person till person. Övergripande är en av de svåraste aspekterna att hantera och motivera en grupp människor med olika personligheter, bakgrunder och mål. Chefer måste också hantera konflikter, fatta tuffa beslut, kommunicera tydligt och säkerställa att organisationen eller företaget går framåt.

Är teamledare en chef?

En teamledare kan vara en typ av chef, men det beror på organisationens struktur och ledarskapsrollen som teamledaren innehar. En teamledare kan leda en mindre grupp av anställda inom en större organisation, eller en teamledare kan leda en mindre organisation där rollen som chef överlappar med teamledarens ansvar.

Vilket ledarskap är bäst?

Det finns inte en enda typ av ledarskap som fungerar för alla organisationer och situationer. Olika ledarskapsstilar fungerar bättre i olika miljöer, beroende på faktorer som företagets kultur, bransch och personalens behov. Det är viktigt för ledare att utveckla en flexibel ledarskapsstil som kan anpassas till olika situationer och medarbetare.

Är ni i behov av specialkompetens?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur våra kompetensområden kan komma till nytta i er organisation.

ARUBA

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med och implementera alla processer du behöver i din organisation inom ramen för ARUBA-modellen.

Assessment Centers

Assessment betyder utvärdering. Det finns flera olika assessmentverktyg på marknaden – personlighetsanalyser, färdighetstester, motivationstester och analyser som mäter individers drivkrafter och simuleringsövningar.

Engagemang

Gallups senaste engagemangsundersökning ”State of the Global Workplace” från hösten 2017 visar på att engagemanget minskar i våra organisationer.

Executive Outplacement

I en global, konkurrensutsatt marknad med ständiga behov av anpassning och förändring ändras villkoren för verksamheten och organisationen.

Förändringsledning

Vi tror inte på förändring och förnyelse för sakens skull. Förändring är inte ett självändamål. Vi tror på förädling av det som fungerar.

HR Interim

iTURN erbjuder dig specialister och generalister inom HR-området och mycket mer än en tillfällig bemanningslösning.