Våra nätverk

Vi på iTURN är stolta att vara verksamma i flera växande nätverk i regionen. Genom vårt engagemang i dessa sammanhang strävar vi efter att dela med oss av vår kunskap och våra erfarenheter samt bidra till en dynamik i nätverket. Vi drar nytta av olika expertisområden, utbyter idéer och skapar möjligheter till nytänkande, gemensam innovation och tillväxt. Vi ser varje nätverk som en möjlighet att utöka vår kunskap, bredda våra egna perspektiv och på det sättet stärka iTURNs verksamhet, till gagn för våra kunder.

Börsdamerna

Sällskapet Börsdamerna startade 1989, med ordförande Eva Ollén, som en reaktion mot de många mansdominerade nätverken. Börsdamerna är idag ett aktivt och levande nätverk med affärsdrivna kvinnor i olika åldrar. Medlemmarna representerar såväl näringslivet som offentlig sektor.

Nätverket är en dynamisk mötesplats, ett forum för information, inspiration och utveckling.

Friends of Executive

2014 började vi att arrangera VD-träffar i Malmö, tillsammans med ett 50-tal VD’s i Öresundsregionen. Vi upplevde att det saknades ett sammanhang som oberoende av olika karriärsval fanns kvar över tid och som stöttade företagsledare i deras utveckling. Det var så idén om ett professionellt VD-Nätverk föddes.

Snabbt spred sig ryktet om det nya nätverket och allt fler anslöt sig. Inom loppet av 3 år växte nätverket från 50 medlemmar till över 300 och idag är nätverket starkt förankrat i svenskt näringsliv. Sedan 2017 finns det även möjlighet att addera olika tjänster till medlemskapet såsom Chefsrekrytering, Chefsuthyrning och Utbildning.

Handelskammaren

Handelskammarens Vision 2025 beskriver det Sydsverige som vi vill se 2025. En konkurrenskraftig och attraktiv region där näringslivet har en produktiv tillväxt.

Under våren 2020 genomförde Handelskammaren ett arbete med att ta fram en ny omvärldsanalys. Denna presenterades för årsmötet i maj 2020 och Handelskammarens fullmäktige ställde sig bakom analysen. Syftet var att nå fram till en syn på omvärlden som – så långt som möjligt – delas brett av företag i Sydsverige. Arbetsgruppen hade till uppdrag att formulera en vision för Sydsverige och Handelskammarens arbete – en målbild som nås genom förändringsarbete med fokus på ett antal områden som bör prioriteras. Varje år speglas arbetet med fokusområdena i en handlingsplan som antas av fullmäktige på hösten. Denna ger inriktning och mandat åt organisationen att agera. I visionen finns sju fokusområden, listade nedan. Inom vart och ett av områdena arbetar Handelskammaren med ett antal projekt för att förverkliga visionen.

Skånes Dansteater

Skånes Dansteater är en institution i rörelse. Oavsett om du tillhör våra regelbundna gäster eller de som ännu inte upptäckt oss, finns här en plats för dig. Vi ger dig möjlighet att utmanas, beröras, lära, pröva och ompröva.

Spelplatserna varierar. Ofta är det vår egen scen i Västra hamnen i Malmö, men det kan även vara på andra platser som Malmö Opera. Vi spelar regelbundet på andra platser i Skåne och turnerar såväl nationellt som internationellt.

Vi är Sveriges enda oberoende dansinstitution med ett danskompani baserat i Malmö. Vår huvudman är Region Skåne. Det betyder att det är invånarna i Skåne som äger verksamheten och att vi finns till för alla.

Styrelseakademien

Styrelseakademien Sverige har det övergripande ansvaret för föreningens internationella arbete, forskningsverksamhet och strategi för verksamhetens nationella inriktning och samarbetsvillkor samt driva opinions- och normbildning i syfte att främja utvecklingen av professionellt styrelsearbete och svensk bolagsstyrning.

I över 30 år har vi varit centrum för kunskapsutveckling av svenska styrelsearbetare. Tack vare våra över 8 000 medlemmar, 16 lokalföreningar, kunniga lärare och kollegor i näringslivet kan vi arbeta fokuserat mot vårt mål – att professionalisera Sveriges styrelser