Omställning / Outplacement

KONTAKTPERSON

Vi lever i en tid där förändring är en självklarhet och sker mycket snabbt. Den ständigt pågående digitaliseringen är en trend som t ex medför anpassning och nya utbildningsbehov på arbetsmarknaden. Organisationen förändras, behoven förändras, så även yrkesroller. Det är inte möjligt för oss att välja förändring. Däremot kan vi välja att genomföra förändringen på bästa sätt, för organisationen, för medarbetare och chefer och för samhället i stort.

Omställning för organisationer innebär dels att utveckla en förmåga att hantera snabba förändringar, dels att arbeta kontinuerligt med kompetensutveckling av medarbetarna i organisationen. Det handlar om överlevnad i en konkurrensutsatt värld. Utveckling och förändringar måste ske både på kort och på lång sikt.

Det finns en lång tradition på arbetsmarknaden av att undvika uppsägningssituationer. På senare tid har det dock visat sig att det inte alltid är möjligt. Ibland är avveckling av en del av organisationen nödvändig. Kanske måste produktionen flytta till ett annat land. Eller så måste man effektivisera genom att slå ihop avdelningar. Eller så måste man säga upp medarbetare p g a arbetsbrist. Det finns helt enkelt inte tillräckligt mycket arbetsuppgifter och det kan t ex vara så av olika effektiviseringsskäl.

Att arbetsgivare och medarbetare därför ibland tvingas gå skilda vägar är ofrånkomligt. Oavsett skäl kan ni som företag välja att skapa goda ambassadörer i omställningsprocessen. Det gör ni genom att erbjuda berörda medarbetare en möjlighet att se förändringen ur ett positivt perspektiv och underlätta för en väg till en ny karriär. Det gör ni genom att erbjuda ett s k Omställningsprogram, eller ibland också kallat ett Outplacementprogram.

Ett Omställningsprogram är utformat som ett Karriärprogram. Medarbetarna får möjlighet att blicka bakåt på sin erfarenhet, utforska sina styrkor och förmågor och blicka framåt mot en kommande ny karriär, utanför organisationen och in i en ny. Detta sker med hjälp och stöd av en erfaren karriärcoach.

Ett omställningsprogram kan variera i både innehåll och längd. Det är anpassat till både situation och individ. Det kan vara 3 eller 6 månader och ibland upp till 1 år.

Grundmodulerna är dock alltid:

  1. Nulägesbeskrivning
  2. Kompetenskartläggning
  3. Personlig marknadsförings
  4. Kanaler till nytt jobb
  5. Intervjuträning

Vi erbjuder omställning både till företag inom det privata näringslivet och till offentlig verksamhet som till stat, landsting och kommun.

iTURN är sedan många år leverantörer till Trygghetsstiftelsen som är en trygghetsorganisation som stöttar de som är statligt anställda och som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist eller har en tidsbegränsad anställning som är på väg att löpa ut. De stöttar också dem som väljer att inte följa med till den nya orten vid omlokalisering. Vi utgår tillsammans från individens behov och vårt gemensamma mål är att medarbetaren ska hitta ett nytt jobb eller annan sysselsättning så fort som möjligt.

Att erbjuda möjligheten till ett omställningsprogram är en investering för framtiden, såväl för medarbetaren som för verksamheten.

1

Karriärprogram

Omställning / Outplacement

 

 

 

 

 

Executive Outplacement

 

 

 

Stöd vid förändring, förhandlingar och MBL