Kompetensbaserad rekrytering

KONTAKTPERSON

Många tycker att det är svårt att rekrytera. Vi säger inte att det är lätt. Men man kan göra det lättare genom att skapa en struktur som gör att hela urvalsprocessen blir mer systematisk och överskådlig.

Det är viktigt att ha gjort ett ordentligt förarbete genom att göra en jobbanalys och en behovsanalys. Det gäller att ta fram en kravprofil som inte bara innehåller vilka kompetenser organisationen har haft och har och som skall ersättas, utan också vilka kompetenser som organisationen behöver för att kunna matcha framtida krav. Det är alltså viktigt att vara strategisk när man formulerar kravprofilen, att kunna lyfta blicken och fästa den på framtiden.

Kravprofilen är en sak, annonsen en helt annan. Ofta blandar man ihop de två, vilket gör att annonsen blir alldeles för generell. Eller för snäv. Annonsen skall vara trovärdig, realistisk, relevant, sanningsenlig och lägga förväntan på rätt nivå. Den skall attrahera rätt kandidater och inspirera kandidaten till att vilja söka tjänsten och se sig själv som en kommande medarbetare i just din organisation.

När ni har en kravprofil och en annons, hittat rätt kanaler för kandidatsökandet och ansökningarna börjar trilla in, då är det dags för urvalsprocessen att ta fart. Ni skall bestämma er för vilka delar ni vill ha med i urvalsprocessen – ansökningshandlingar, telefonintervju, personlig intervju, urvalsinstrument.

Det är också viktigt att ni använder er av modeller, metoder och verktyg som ger er en hög träffsäkerhet i matchningen. Att använda den strukturerade kompetensbaserade intervjutekniken med STAR eller SBR höjer just träffsäkerheten betydligt och ni kommer så nära högsta prediktion som möjligt.

Att använda er av professionella urvalsinstrument med påvisad hög validitet bidrar också till att höja träffsäkerheten vid matchning av rätt person på rätt plats. Våra konsulter är certifierade inom en rad olika personlighetstester och profiler, alla vetenskapligt framtagna och beprövade samt med en hög reliabilitet och validitet. 

Kandidatupplevelsen är avgörande för om kandidaten väljer er som arbetsgivare eller inte.  Bättre marknadsföringskanal än rekryteringsprocessen finns knappast. Det handlar om ert företags varumärke, vad ni vill att kandidaten skall veta om er och vilken känsla ni vill förmedla. Kom ihåg att matchningsprocessen har två parter. Därför är det av högsta vikt att alla involverade parter i rekryteringsprocessen förstår och inser att de är viktiga pusselbitar i kandidatupplevelsen. Och därmed företagsupplevelsen.

När vi rekryterar lägger vi ett pussel.

Rekryteringsprocessen är inte över förrän sista pusselbiten är lagd. Alla kandidater skall ha fått återkoppling. De som har varit på intervju skall få en personlig återkoppling. Om vi har haft 40 sökanden och en har fått jobbet har vi 39 kandidater kvar som skall bemötas på ett sådant sätt att de vill vara fortsatta ambassadörer för företaget. Även om de inte fick jobbet.

Sista pusselbiten är utvärdering och uppföljning. Rekryteringsprocessen kan inte anses färdig förrän kandidatens onboardingprocess är över, inklusive uppföljning och utvärdering av de första sex månaderna. Det skapar goda möjligheter för att det fortsatta samarbetet skall bli framgångsrikt. Det finns åtskilliga studier som visar att medarbetare som har fått en bra onboardingprocess också är mer positivt inställda till sitt företag. Och tvärtom.

iTURN designar, utvecklar och implementerar effektiva och ändamålsenliga rekryteringsprocesser för din organisation oavsett vilken position eller roll du behöver.

Vi genomför också rekryteringsutbildning och tränar din HR-organisation, dina chefer och ledare så att de känner sig säkra och trygga i rekryteringsprocessen i allmänhet och intervjuprocessen i synnerhet. Allt för en bra matchning mellan kandidat och uppdrag.

Vi erbjuder enkla, konkreta och användbara rekryteringsverktyg som bidrar till att höja kvalitén på matchningen. Så att det blir rätt person på rätt plats. Och i tid.

A R U B A

HR Interim

Arbetsrätt och stöd i förhandlingar

Rekrytering inom hela HR-området

Rekrytering av HR-kompetens till bolagsstyrelser

Strategisk kompetensförsörjning

Kompetensbaserad rekrytering

Assessment Centers