Medledarskap och medledarskapsutveckling

KONTAKTPERSON
Ledarskap + medarbetarskap = medledarskap
Det menar vi är formeln för långsiktig och hållbar framgång i dagens organisationer. För traditionella fysiska organisationer såsom för den sedan många år nya typen av global organisation – distansorganisationen, där samspelet mellan chefer och medarbetare, team och medarbetare emellan ofta sker digitalt och interaktivt.

Distansorganisationen förutsätter en ny typ av ledarskap, en ny typ av medarbetarskap och i högsta grad ett helt nytt sätt att kommunicera. Våra konsulter har en lång erfarenhet av att både leda och ledas i distansorganisationer och kan erbjuda era chefer, ledare och medarbetare enkla och användbara verktyg för att kunna bygga en effektiv och framgångsrik distansorganisation där medarbetarna känner sig fria istället för övergivna.

Medledarskap är inte samma sak som medarbetarskap. Medledarskapet tar medarbetarskapet ytterligare ett steg vidare. Här handlar det inte bara om det enskilt starka ledarskapet och det starka medarbetarskapet. Här handlar det om ett samspel. Det handlar om att skapa ledning tillsammans, ledare och medarbetare. Man tar ett gemensamt ansvar för visionen, missionen, kulturen och värdegrunden i organisationen. Man tar ett gemensamt ansvar för att definiera uppdraget och sätta de mål – konkreta och uppföljningsbara – som leder till att visionen uppnås. Sen ser man gemensamt till att målen följs upp kontinuerligt och formuleras om när det är nödvändigt.

Bengt Hjalmarsson, som är pappa till medledarskapsbegreppet talar om ”överenskomna kontrakt” mellan medledare och samordnare, då han menar att medledarskap i en hierarkisk organisation är svår att uppnå. Svår men inte omöjlig menar vi. En organisation kan vara hierarkisk i sin uppbyggnad och struktur men samspelande i sin kultur och ledning. Det handlar om attityd, inställning och beteende.

Riktigt och äkta ansvarstagande sker genom gemensamma överenskommelser som båda parter varit med om att formulera och båda kan påverka. Uppföljningen är viktig för att ge bekräftelse, återkoppling och dra lärdom av resultatet. Det är centralt för engagemanget och arbetsglädjen.

I en modern organisation – och framför allt i en komplex verksamhet där problem måste lösas både långsiktigt men också här och nu – är medledarskap en nödvändighet. Det behövs många fler medledare som förstår nyttan av samspelet. Vi är mitt i ett paradigmskifte, där kraften i kultur och värdegrund genom människorna börjar erkännas.

Medledarskap handlar om att identifiera och förstå hur man kan använda en större del av potentialen i organisationen. Medarbetare uppmuntras – och förväntas – att ta eget ansvar och initiativ, att se till att förstå hur det egna uppdraget hänger ihop med den övergripande visionen, att vilja och vara villiga att involveras och ta ansvar för beslut och fungera som informella ledare – ibland gemensamt, ibland individuellt i det som kallas självledarskap.

Medledarskapsprogram
Våra konsulter har stor erfarenhet av att designa, projektleda och implementera olika medledarskapsprogram, nationella som globala och i organisationer av olika storlekar. Vi utbildar, handleder och coachar på både grupp- och individbasis och på olika nivåer av en organisation.

Vi erbjuder dessutom ledarprogram och mentorprogram för både nya och erfarna ledare och stöd och coaching för medarbetare som vill uppnå sina personliga och professionella mål.

Förändringsledning

Interim förändringsledning

Engagemang

Ledarutveckling och ledarskapsutveckling

Medarbetarutveckling och medarbetarskapsutveckling

Medledarskap och medledarskapsutveckling

Karriärinriktningar

Grupp- och teamutveckling