Ledarutveckling och ledarskapsutveckling

KONTAKTPERSON
Ledarskap innebär ett samspel. Precis som vänskap kräver två parter och föräldraskap likaså, kräver ledarskapet två parter för att det skall fungera.

Vi utvecklar starka, trygga och modiga chefer med stor självinsikt och förmåga att ta ansvar för både sin egen och sina medarbetares utveckling och prestationer, för organisationens bästa.

De förstår nyttan av att kunna vara både chef och ledare på en och samma gång och när situationen så kräver. De förstår att de behöver träna på sin kommunikationsförmåga för att kunna involvera och bjuda in medarbetarna till dialog, skapa förutsättningar för dem att hitta sin egen motivation, ta eget ansvar för sin prestation och förstå hur de genom sitt individuella uppdrag kan bidra till helheten, till organisationens gemensamma mål.
De förstår också att tillit är viktigt och en avgörande faktor för en bra dialog med sina medarbetare. Att bygga tillit är chefens viktigaste uppgift.

Tillit bygger man genom att öppna upp och involvera, delegera för att utveckla (inte för att ”tömma sitt skrivbord”), sätta målen gemensamt och följa upp dem kontinuerligt, ge ärlig och tydlig feedback och återkoppling samt visa intresse för medarbetarens kompetens och bidrag till organisationen. Men det handlar också om att kunna ta emot feedback på sitt ledarskap och efterfråga feedback för ständig personlig förbättring och utveckling.

Tillit bygger man också genom att stärka medarbetarens självkänsla, släppa på kontrollen och låta medarbetaren fatta beslut. Visst, det är kanske inte alltid blir det optimala beslutet med det önskade resultatet. Men genom att låta medarbetaren göra misstagen – och lära sig av dem – utvecklar vi en tillåtande kultur som främjar nytänkande, kreativitet och innovation. Det som krävs för att stärka konkurrenskraften på marknaden.

Vi skiljer på ledarutveckling och ledarskapsutveckling.

Ledarutveckling handlar om personlig utveckling av ledaren. För att förstå andra behöver man först förstå sig själv, sina behov och sina drivkrafter, sina styrkor och utvecklingsområden. Man behöver också inse och respektera att vi alla är olika och bidrar på olika sätt. Kontinuerlig ledarutveckling genom individuell coaching är viktig, stärker ledarens självinsikt och skapar förutsättningar för ledaren att förstå vad som behövs för att kunna leda andra, i med- som motgång.

Vi möter era chefer och ledare i deras vardag och genom olika verktyg – handledning, coaching, mentorskap – inspirerar vi dem att växa, stärka sin självkänsla, bli beslutskraftiga i de utmaningar de ställs inför i sin vardag och känna sig trygga i sitt ledarskap.

Ledarskapsutveckling handlar om samspelet mellan människor i en organisation. Samspelet mellan ledaren och medarbetarna i teamet. För att detta skall fungera behöver båda mötas i en öppen och konstruktiv dialog, där man försöker skapa en ömsesidig förståelse för varandras behov, drivkrafter, styrkor och utvecklingsmöjligheter. Där man försöker förstå positiva effekter och mindre positiva konsekvenser av olikheterna när det gäller kommunikationen och samarbetet. Vi ser därför att all ledarskapsutveckling bör ske tillsammans, ledare och medarbetare, där de båda får samma teoretiska kunskaper med sig, samma modeller och samma verktyg. Det öppnar upp för ett samspel, där man pratar samma språk och på det sättet får samma referensramar och utgår ifrån samma upplevda verklighet. Det är effektivare. Det går snabbare. Och det är roligare.

Förändringsledning

Interim förändringsledning

Engagemang

Ledarutveckling och ledarskapsutveckling

Medarbetarutveckling och medarbetarskapsutveckling

Medledarskap och medledarskapsutveckling

Karriärinriktningar

Grupp- och teamutveckling