I ORGANISATIONEN

KONTAKTPERSON

iTURN utvecklar era medarbetare, ledare och team till affärsnytta för organisationen. Den amerikanska författaren Zig Ziglar sa en gång
”You don´t build a business. You build people and people build the business”.
iTURN utvecklar därför människor som utvecklar organisationer.

Effekten blir att ni snabbare och lättare uppnår målen, höjer resultaten, ökar lönsamheten, stärker varumärket som arbetsgivare och konkurrenskraften på marknaden samt skapar en långsiktig och hållbar utveckling för organisationen – med engagemang och arbetsglädje som grund.
Framgångsrika organisationer bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Engagemang

Gallups senaste engagemangsundersökning ”State of the Global Workplace” från hösten 2017 visar på att engagemanget minskar i våra organisationer. Från 2013 till 2017 har engagemangsnivån i svenska organisationer sjunkit från då redan låga 16% till nuvarande 14%. Med tanke på att det finns åtskilliga vetenskapliga studier som visar på en direkt korrelation mellan engagemang, motivation, delaktighet, arbetsglädje, välmående, prestation, produktivitet och resultat på sista raden så är siffran oroväckande katastrofal och visar på ett ofantligt resursslöseri. Och samtidigt en fantastisk potential.
LÄS MER

Ledarutveckling och ledarskapsutveckling

Ledarskap innebär ett samspel. Precis som vänskap kräver två parter och föräldraskap likaså, kräver ledarskapet två parter för att det skall fungera. 

Vi utvecklar starka, trygga och modiga chefer med stor självinsikt och förmåga att ta ansvar för både sin egen och sina medarbetares utveckling och prestationer, för organisationens bästa.
LÄS MER

Medarbetarutveckling och medarbetarskapsutveckling

Liksom ledarskap innebär ett samspel mellan två parter så innebär även medarbetarskap ett samspel.

Vi utvecklar också starka, trygga och modiga medarbetare som både vill och är villiga att ta ett eget ansvar för sin utveckling, sina prestationer och sin relation till sin chef, sina kollegor och sitt uppdrag – d v s för sitt medarbetarskap. För organisationens bästa.
LÄS MER

Medledarskap och medledarskapsutveckling

Ledarskap + medarbetarskap = medledarskap
Det menar vi är formeln för långsiktig och hållbar framgång i dagens organisationer. För traditionella fysiska organisationer såsom för den sedan många år nya typen av global organisation – distansorganisationen, där samspelet mellan chefer och medarbetare, team och medarbetare emellan ofta sker digitalt och interaktivt.
LÄS MER

Förändringsledning

Vi tror inte på förändring och förnyelse för sakens skull. Förändring är inte ett självändamål. Vi tror på förädling av det som fungerar. Genom att tillsammans identifiera, förstärka och finjustera det som fungerar och är framgångsrikt i er organisation kan ni snabbare åstadkomma den förändring ni önskar.

Vi hjälper våra er att dra nytta av all samlad erfarenhet och kompetens som finns i organisationen idag, hjälper till att förfina den och förädla den. Att göra ständiga helomvändningar utan att ifrågasätta nyttan för individen, organisationen och samhället i stort är inte hållbart över tid. Det innebär stort slöseri av kompetens, resurser – och tid.
LÄS MER

Interim förändringsledning

Ibland räcker det inte att förädla, förstärka och finjustera. Kanske är en större organisationsförändring nödvändig där ni behöver se över er vision, mission, kultur och värdegrund.

Då kan våra konsulter med lång och gedigen erfarenhet av förändringsarbete i både små och stora organisationer, inom offentlig verksamhet och inom näringslivet, komma in och stötta er ledning och era enskilda chefer, ledare och medarbetare i processen. Det gör vi genom att erbjuda verktyg och modeller som skapar tillit, trygghet och lugn i organisationen och för processen snabbare framåt.
LÄS MER

Karriärinriktningar

Mer än 60 procent av svenskarna strävar efter en karriärutveckling, som inte är den mest engagerande för dem. Professorn och forskaren Rikard Larsson vid Lunds Universitet har visat att många har dålig karriärkoll och att organisationer inte förstår och ofta inte tar hänsyn till att olika individer engageras av olika saker. Vi utgår många gånger ifrån att det finns ett självklart likhetstecken mellan karriär och chefskap.
LÄS MER

Grupp- och teamutveckling

iTURN arbetar med utveckling av grupper och team på såväl medarbetarnivå som ledningsnivå. Det kan handla om grupper som vill stärka sin teamkänsla och få verktyg för hur de skall arbeta ännu mer effektivt tillsammans mot de gemensamma verksamhetsmålen. Men det kan också handla om grupper som befinner sig i någon form av konflikt. Vi erbjuder era chefer och medarbetare olika verktyg och metoder som identifierar deras behov och motivatorer, likheter och olikheter och ger dem insikt om att det är värdefulla olikheterna som skapar dynamik i en grupp och bidrar till att 1 + 1 kan bli 3.
LÄS MER

iTURN är din strategiska partner i utveckling och förändring. Helt enkelt.