Regeringens kartläggning om friskfaktorerna som bidrar till en hälsosam arbetsmiljö är här

Igår, den 22 februari 2021 slutredovisades regeringsuppdraget ”Friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid”. Friskfaktorer är faktorer som har utgångspunkt i det som fungerar bra och bidrar till en hälsosam arbetsmiljö. Uppdraget har genomförts av Myndigheten för arbetsmiljökunskap och Arbetsmiljöverket och i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Försäkringskassan.

Mycket i det traditionella arbetsmiljöarbetet har sedan länge fokuserat på risker och problem, men arbetsmiljöarbetet ska inte bara skydda arbetstagare från skador utan också innebära ett proaktivt, hälsofrämjande arbete som skapar en långsiktigt god hälsa. I ett uppdrag från regeringen har myndigheten nu presenterat sin sammanställning över friskfaktorer som kan bidra till en hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

Resultat
Projektgruppen har granskat forskning och studier inom området och det visade sig att uttömmande forskning till stor del saknas men projektgruppen har ändå lyckats identifiera ett antal potentiella friskfaktorer på organisatorisk nivå som verkar hälsofrämjande. Det handlar om exempelvis rimligt antal arbetstagare under chef, tydliga utvecklingsmöjligheter, möjligheter för medarbetare att framföra idéer och kritik, tydliga mål, god kännedom om arbetstagares hälsa och sjukfrånvaro. Efter en sammanställning av potentiella friskfaktorer och en djupare analys visade det sig att det går att dela in friskfaktorer på en organisatorisk nivå i några övergripande teman

Övergripande teman för friskfaktorer på organisatorisk nivå

  • goda förutsättningar för ledarskap
  • goda förutsättningar för utvecklingsmöjligheter och lärande
  • goda förutsättningar för delaktighet och kommunikation
  • goda förutsättningar för arbete med mål och värdegrund
  • goda förutsättningar för strategiskt arbetsmiljöarbete samt arbete med hälsoläge och sjukfrånvaro

Denna rapport är givetvis oerhört intressant och välkommen för alla oss som arbetar långsiktigt hälsofrämjande i våra organisationer – och i våra kunders organisationer. Nu vet vi ju vad vi ska – fortsätta – göra för att det inte ska börja brinna. Istället för att fokusera på att enbart släcka bränder här och var i verksamheten, vilket är oerhört kontraproduktivt.

Visst är det roligare att arbeta med frisknärvaro istället för sjukfrånvaro?

Rapporten finns att läsa i sin helhet här

Malin Avalon Engquist
Konsult inom ledar-och medarbetarutveckling på iTURN