Stöd till organisationens ledning och HR

MBL-förhandling

Behöver du genomföra en förändring i organisationen som kräver kunskaper och erfarenhet av MBL-förhandling?

Spetskompetens inom HR

Skall du starta ett projekt som tar stora resurser av organisationen och kräver spetskompetens inom HR?

Översyn av rutiner och policies

Med hjälp av vår erfarenhet kan du snabbt få hjälp med att göra den översyn av verksamheten som krävs.

HR Interim Small

HR Interim Medium

HR Interim Large

Vi hjälper dig!

Interimslösningar, oavsett typ av tjänst och nivå har gått från att tidigare ha mer eller mindre uppfattats som ett nödvändigt ont för företag i en krissituation till att vara en kraftfull åtgärd som driver förändring och skapar positiva effekter för organisationen. Interim konsulten har fått en alltmer betydande roll i dagens organisation, både inom offentlig verksamhet och i det privata näringslivet. Detta gäller inte minst verksamhetens behov av HR-stöd inom olika områden och på olika nivåer.

Vi finns till för dig!

– Om du är en mindre organisation som inte har möjlighet att ha en egen HR-avdelning/resurs men är tillräckligt stor för att ha behovet.

– Om du är en större organisation som behöver tillfällig spetskompetens, genomdriva någon form av förändring i verksamheten eller har behov av extra resurser inom HR.

Följ oss på sociala medier

MBL-förhandling

Vi har flera konsulter i vårt Konsulthus på iTURN som har stor erfarenhet och vana av att planera och genomföra de steg som är nödvändiga i en MBL-förhandling. De har stor kunskap om regelverket och kan hjälpa dig att avgöra om det krävs en MBL-förhandling eller om ni skall gå tillväga på något annat sätt.

Du kan också med trygghet lämna över åt konsulten att både förbereda, kalla till förhandling, genomföra själva förhandlingen samt dokumentera och ta hand om hela efterarbetet.

Vidare kan du få stöd med kommunikationen såväl internt som externt. Med en HR Interim på plats hos dig under hela processen kan ni tillsammans säkra både att ni prioriterar rätt och att förändringen går rätt till så att ni säkrar förutsättningarna för att förändringen både blir av och når de resultat du och din organisation behöver.

Spetskompetens inom HR

Våra konsulter på iTURN har både kunskaperna, erfarenheten och förmågan att snabbt sätta sig in i olika verksamheters behov. Med hjälp av våra konsulter får du tillgång till nya perspektiv och en helhetssyn som är viktig för att projektet skall knyta an till andra pågående och planerade projekt och initiativ i organisationen.

Med en extern part som inte är ”belastad” av historik eller organisationens övriga utmaningar får du den energi och kraft in i projektet som gör att syfte och effektmål nås på ett tidseffektivt sätt.

Det kan ibland vara svårt att vara profet i egen stad och därför kan det vara bra att få stöd av en extern konsult som utmanar, kommunicerar och driver projektet framåt. På så sätt säkrar du effekter och mål med projektet och kan på sikt också säkra ett hållbart arbetsliv i din organisation.

Översyn av rutiner och policies

Konsulterna från iTURN har bred erfarenhet från många olika verksamheter och branscher. Med hjälp av vår erfarenhet kan du snabbt få hjälp med att göra den översyn av verksamheten som krävs. Vi kan dessutom formulera, dokumentera, kommunicera och slutligen implementera de överenskomna processerna på ett snabbt och effektivt sätt.

Vi stöttar dig och din organisation i prioriteringarna så att ni inte bara fokuserar på att göra rätt utan också på att göra rätt saker. Vi vet vad som är need to have och nice to have för ett affärs- och verksamhetsnära fokus som gynnar arbetet med att lyckas uppnå era kortsiktiga och långsiktiga mål.

Vi vet också vad du behöver göra för att utveckla ditt arbetsgivarvarumärke i den riktning du vill så att du kan attrahera rätt människor till organisationen – de som kommer till rätt sammanhang, som vill stanna och utvecklas i organisationen och samtidigt bidra till verksamhetens utveckling och framgång.

HR Interim • Small • Klippkort

Detta är vårt minsta paket. Det använder du när du behöver tillgång till HR-stöd i mindre omfattning. När det är svårbedömt hur mycket och hur länge helt enkelt.

Minimum 30 timmar och dessa avropar du vid behov under en 12-månadersperiod.

Pris per timme  SEK   2 000 ex moms

Fakturering sker vid två tillfällen, halva beloppet vid varje tillfälle.

HR Interim • Medium • Abonnemang

Detta är vårt medelstora paket. Det använder du när du vet att du behöver regelbundet stöd varje månad och minst 16 timmar per månad under en period om minst 3 månader.

Timmarna kan fördelas på hela dagar eller delar av en dag. Vi har kontinuerligt avstämningsmöte varje månad.

Pris per timme  SEK 1 600 ex moms

Fakturering sker månadsvis.

HR Interim • Large • Inhouse

Detta är vårt största paket. Det använder du när du behöver någon på plats kontinuerligt under en period för att ersätta någon under ett projekt eller för annan särskild insats i en förändringsprocess.

Minst 1 dag per vecka under minimum ett halvår, alternativt halv- eller heltid under en kortare period.

Pris per timme  SEK 1 275 ex moms

Fakturering sker månadsvis.