Strategisk kompetensförsörjning

Vad är strategisk kompetensförsörjning?

Strategisk kompetensförsörjning är en genomtänkt process som involverar planering, utveckling och säkerställande av rätt kompetens inom en organisation, både för nuvarande behov och för att säkra framtidens krav. Detta kräver insiktsfull identifiering via nuvarande och kommande kompetensbehov, en strategisk investering i interna resursers utveckling och förmågan att effektivt rekrytera externa talanger när det är nödvändigt. Det övergripande målet är att säkerställa att organisationen ständigt är utrustad med de kompetenser som behövs för att uppnå sina affärsmål, hålla jämna steg med branschförändringar och bibehålla en stark konkurrensposition på marknaden.

iTURNs tjänster är utformade för att ge ditt företag de kritiska verktygen och den djupgående expertisen som behövs för att inte bara identifiera utan även att kultivera de kompetenser som är nödvändiga för att garantera långsiktig framgång. Vi specialiserar oss på strategisk kompetensförsörjning i Malmö stads snabbväxande och dynamiska miljö. Det som skiljer oss från mängden är vår förmåga att skräddarsy våra tjänster till att vi arbetar för varje kunds unika behov och omständigheter, vilket ger en riktad och individuell strategi för varje klient. Med iTURN vid din sida kan du lita på att ditt företag hanteras med omtanke, insikt och strategisk skicklighet.

Varför är strategisk kompetensförsörjning viktigt?

I dagens alltmer globaliserade och konkurrensintensiva affärsklimat, blir det mer och mer avgörande för företag och organisationer att hela tiden ligga ett steg före. De måste kunna förutse och anpassa sig till ständiga förändringar i affärsmiljö, teknologiska landvinningar och skiftande marknadsförhållanden. En avgörande faktor för att lyckas i denna snabbt föränderliga miljö är via rätt kompetens mix – inte bara för att möta dagens behov 2023, men också för att förutse och förbereda sig för framtidens utmaningar.

Strategisk kompetensförsörjning spelar här en nyckelroll. Genom att proaktivt hantera och utveckla ditt företags kompetenser säkerställer du att din organisation alltid är förberedd och väl positionerad för att ta sig an morgondagens utmaningar. I en stad som Malmö, som karaktäriseras av dynamisk tillväxt och en ständigt skiftande affärslandskap, är denna strategiska tillvägagångssätt inte bara viktigt – det är avgörande.

Men fördelarna med strategisk kompetens sträcker sig utöver företagets omedelbara framgång. Genom att förvalta och utveckla dina medarbetares kompetenser kan du också bidra till ökad engagemang och lojalitet bland dina medarbetare där de vill prestera. När medarbetarna ser att företaget investerar i deras utveckling, känner de sig ofta mer engagerade i sitt arbete och mer lojala mot företaget. Dessutom kan en stark strategi förbättra ditt företags varumärke och attraktivitet som arbetsgivare, vilket i sin tur kan attrahera mer kvalificerade och motiverade medarbetare. Därmed blir strategisk kompetensförsörjning en nyckelstrategi år 2023, inte bara för att möta framtidens utmaningar, utan även för att ni som företag vill skapa en stark och motiverad arbetskraft.

Styr kompetensen mot tydliga mål

Styrning av kompetens mot tydliga mål är en kritisk del av strategisk kompetensförsörjning. Detta innebär att koppla medarbetarnas kompetenser till företagets strategiska mål, och att styra utveckling och användning av kompetens på ett sätt som främjar dessa mål. Här är några steg för att styra kompetens mot tydliga mål:

Tydliggöra strategiska mål

För att kunna styra kompetens mot mål behöver dessa mål vara tydligt definierade och kommunicerade. Alla i organisationen ska förstå vad målen är, varför de är viktiga, och hur deras arbete bidrar till att uppnå dem.

Identifiera nödvändiga kompetenser

Vilka kompetenser behövs för att uppnå företagets mål? Dessa kan inkludera tekniska färdigheter, ledarskapsförmågor, kreativitet, problemlösningsförmåga, och så vidare. Genom att identifiera dessa kompetenser kan organisationen skapa en riktad strategi för kompetensförsörjning.

Utveckla kompetenser

Genom att erbjuda utbildning och utvecklingsmöjligheter kan organisationen hjälpa medarbetarna att få tid till att utveckla de kompetenser som behövs för att uppnå företagets mål. Detta kan inkludera formell utbildning, mentorskap, jobbrotation, projektarbete, och andra utvecklingsaktiviteter.

Använda kompetenser effektivt

Det räcker inte med att ha rätt kompetenser – de behöver också användas på rätt sätt. Detta kan innebära att omstrukturera arbetsuppgifter eller team för att bättre utnyttja medarbetarnas kompetenser, eller att skapa en kultur som stödjer kontinuerligt lärande och tillämpning av nya kompetenser.

Mäta och följa upp

Slutligen är det viktigt att lägga tid på att mäta och följa upp hur väl organisationen lyckas med att styra kompetens mot sina mål. Detta kan inkludera att mäta kompetensutveckling, arbetsprestation, och hur bra kompetenser används, samt att följa upp och justera kompetensförsörjningsstrategin efter behov.

iTURN kan hjälpa ditt företag med att styra kompetens mot tydliga mål genom att erbjuda rådgivning och stöd inom alla dessa områden. Med rätt styrning av kompetens kan ditt företag bli mer framgångsrikt, effektivt och konkurrenskraftigt.

iTURNs arbete med kompetensförsörjning i Malmö

Vi på iTURN har lång erfarenhet av att arbeta med strategisk kompetens och har hjälpt företag och organisationer i Malmö stad att skapa konkurrenskraftiga och framgångsrika verksamheter. Vi förstår att varje företag är unikt och att kompetensbehoven varierar mellan olika branscher och organisationer. Därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar som passar just ditt företags behov.

Kartläggning av kompetensbehov

Vår process börjar med att lägga tid på en noggrann kartläggning av ditt företags kompetensbehov, både på kort och lång sikt. Vi arbetar tillsammans med dig och dina medarbetare för att identifiera de kompetenser som är nödvändiga för att nå era affärsmål och vill skapa en stark och hållbar verksamhet. Genom att engagera alla medarbetare i processen säkerställer vi att vi får en helhetsbild av företagets behov och att alla känner sig delaktiga i arbetet med kompetensförsörjning.

Analys av kompetensgap

Efter kartläggningen analyserar vi det nuvarande kompetensläget och identifierar eventuella kompetensgap som behöver fyllas. Detta sker både på individ- och gruppnivå och ger en tydlig bild av vilka områden som går bra och vilka som behöver stärkas för att säkerställa att företaget når sina mål. Genom att jämföra det nuvarande kompetensläget med de framtida behoven kan vi också förutse vilka kompetenser som kommer att bli kritiska i framtiden, vilket ger oss möjlighet att agera proaktivt och undvika kompetensbrist.

Utveckling av strategi för kompetensförsörjning

Baserat på analysen utvecklar vi en strategi för kompetensutveckling som inkluderar rekrytering, intern kompetensutveckling och eventuellt även extern kompetensförsörjning. Strategin är anpassad efter ditt företags specifika förutsättningar och mål och syftar till att säkerställa att ni har rätt kompetenser på plats när de behövs. Vi tar hänsyn till såväl kärn- som nyckelkompetenser och ser till att strategin är flexibel nog att anpassas efter förändrade förutsättningar och behov.

Implementering och uppföljning

Vi stöttar er genom hela implementeringsprocessen av strategin och säkerställer att den integreras i er verksamhet på ett bra, smidigt och effektivt sätt. Vi erbjuder även uppföljning och utvärdering av strategin för att säkerställa att den ger de resultat som önskas och att eventuella justeringar görs vid behov. Genom att regelbundet utvärdera och följa upp strategin kan vi säkerställa att den fortsätter att vara relevant och effektiv över tid.

Fördelar med att arbeta med iTURN

Att anlita iTURN för strategisk kompetensförsörjning ger dig och ditt företag flera fördelar:

  • Expertis inom strategisk kompetensutveckling och försörjning: Vår långa erfarenhet av att vi arbetar med strategisk kompetens i Malmö stad gör att vi kan erbjuda den expertis som krävs för att säkerställa att ditt företag har rätt kompetenser för att nå långsiktig framgång.
  • Skräddarsydda lösningar: Vi förstår att varje företag är unikt och att kompetensbehoven varierar mellan olika organisationer. Därför erbjuder vi och lägger tid på skräddarsydda lösningar som passar just ditt företags behov och förutsättningar.
  • Långsiktiga relationer: Vi värdesätter långsiktiga relationer och arbetar för att få ett starkt samarbete med våra kunder. Genom att ständigt följa upp och utvärdera vår strategi säkerställer vi att den ger de resultat som önskas och att eventuella justeringar görs vid behov.

Vårt engagemang för Malmö stad och regionen

Vi på iTURN är stolta över att kunna bidra till Malmö stads utveckling genom vårt arbete med strategisk kompetens. Malmö är en dynamisk och snabbväxande stad som står inför många spännande utmaningar och möjligheter. Genom att hjälpa företag och organisationer i Malmö stad att stärka sin kompetens bidrar vi till både en stark och hållbar arbetsmarknad och därmed en bra och attraktiv stad att leva, bo och verka i.

Så om du är i behov av kompetensförsörjning i Malmö, tveka inte att kontakta oss på iTURN. Vi ser fram emot att hjälpa dig och ditt företag att nå nya höjder och skapa en framgångsrik och hållbar verksamhet över tid.

Kompetensförsörjning Malmö stad – Så här går vi tillväga

När du kontaktar iTURN för att få hjälp med strategisk kompetensutveckling i Malmö, kommer vi att inleda vår process med att förstå ditt företags unika behov och mål. Vi kommer att samarbeta med dig för att kartlägga ditt företags kompetensbehov och utarbeta en strategi som är skräddarsydd för att möta dessa behov.

Vi erbjuder en rad olika verktyg och metoder för att hjälpa dig att förstå och utveckla de kompetenser som är nödvändiga för att nå dina affärsmål. Vi kommer att arbeta med dig för att skapa en hållbar strategi som omfattar både intern och extern kompetensförsörjning, och som är flexibel nog att anpassas efter förändrade förutsättningar och behov.

Genom att anlita iTURN för strategisk kompetensutveckling i Malmö, får du tillgång till en partner som är engagerad i ditt företags framgång och som kommer att arbeta med dig för att säkerställa att du har rätt kompetenser på plats för att möta framtida utmaningar och möjligheter.

Kontakta oss idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig att stärka ditt företags kompetensförsörjning och säkerställa långsiktig framgång i Malmö stad och övriga regionen.

Vanliga frågor och svar:

Hur kan man mäta framgången av en kompetensförsörjningsstrategi?

Framgången av en strategisk kompetensförsörjningsstrategi kan mätas genom att utvärdera hur väl organisationen har lyckats täcka sina kompetensbehov, hur snabbt och effektivt de kan anpassa sig till förändringar och hur väl de presterar jämfört med konkurrenter. Andra indikatorer kan inkludera medarbetarengagemang, personalomsättning och arbetsgivarattraktivitet.

Vilka utmaningar kan företag möta vid implementering av en kompetensförsörjningsstrategi?

Några utmaningar som företag kan möta vid implementeringen av en strategisk kompetensförsörjningsstrategi inkluderar att identifiera och prioritera kompetensbehov, säkerställa resurser för kompetensutveckling och rekrytering, samt att skapa en kultur som stödjer kontinuerligt lärande och utveckling. Det kan också vara utmanande att hitta rätt balans mellan intern kompetensutveckling och extern rekrytering, samt att anpassa strategin efter förändrade förutsättningar och behov.

Är ni i behov av specialkompetens?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur våra kompetensområden kan komma till nytta i er organisation.

ARUBA

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med och implementera alla processer du behöver i din organisation inom ramen för ARUBA-modellen.

Assessment Centers

Assessment betyder utvärdering. Det finns flera olika assessmentverktyg på marknaden – personlighetsanalyser, färdighetstester, motivationstester och analyser som mäter individers drivkrafter och simuleringsövningar.

Engagemang

Gallups senaste engagemangsundersökning ”State of the Global Workplace” från hösten 2017 visar på att engagemanget minskar i våra organisationer.

Executive Outplacement

I en global, konkurrensutsatt marknad med ständiga behov av anpassning och förändring ändras villkoren för verksamheten och organisationen.

Förändringsledning

Vi tror inte på förändring och förnyelse för sakens skull. Förändring är inte ett självändamål. Vi tror på förädling av det som fungerar.

HR Interim

iTURN erbjuder dig specialister och generalister inom HR-området och mycket mer än en tillfällig bemanningslösning.