Ledarutveckling och ledarskapsutveckling

Ledarskap innebär ett samspel. Precis som vänskap kräver två parter och föräldraskap likaså, kräver ledarskapet på företag och organisationer två parter för att det skall fungera och ge resultat. Vi utvecklar starka, trygga och modiga chefer med stor självinsikt och förmåga att ta ansvar för både sin egen och sina medarbetares utveckling och prestationer, för organisationens bästa.

Viktiga egenskaper för att utvecklas som ledare

En ledare förstår nyttan av att kunna vara både chef och ledare på samma gång och när situationen så kräver. De förstår att de behöver träna på sin kommunikationsförmåga för att kunna involvera medarbetarna, skapa förutsättningar för medarbetarna att hitta sin egen motivation, ta eget ansvar och förstå hur de individuellt kan bidra till organisationens gemensamma mål. De förstår att tillit är viktigt och en avgörande faktor för en bra dialog med sina medarbetare. Att bygga tillit är chefens viktigaste uppgift.

Tillit bygger man genom att öppna upp och involvera, delegera för att utveckla (inte för att ”tömma sitt skrivbord”), sätta målen gemensamt och följa upp dem kontinuerligt, ge ärlig och tydlig feedback och återkoppling samt visa intresse för medarbetarens kompetens och bidrag till organisationen. Men det handlar också om att kunna ta emot feedback på sitt ledarskap och efterfråga feedback för ständig personlig förbättring och utveckling.

Tillit bygger man också genom att stärka medarbetarens självkänsla, släppa på kontrollen och låta medarbetaren fatta beslut. Visst, det är kanske inte alltid blir det optimala beslutet med det önskade resultatet. Men genom att låta medarbetaren göra misstagen – och lära sig av dem – utvecklar vi en tillåtande kultur som främjar nytänkande, kreativitet och innovation. Det som krävs för att stärka konkurrenskraften på marknaden.

Vi skiljer på ledarutveckling och ledarskapsutveckling

Ledarutveckling handlar om personlig utveckling av ledaren. För att förstå andra behöver man först förstå sig själv, sina behov och sina drivkrafter, sina styrkor och utvecklingsområden. Man behöver också inse och respektera att vi alla är olika och bidrar på olika sätt. Kontinuerlig ledarutveckling genom individuell coaching är viktig, stärker ledarens självinsikt och skapar förutsättningar för ledaren att förstå vad som behövs för att kunna leda andra, i med- som motgång.

Ledarskapsutveckling handlar om samspelet mellan människor i en organisation. Samspelet mellan ledaren och medarbetarna i teamet. För att ledarskapsutveckling skall fungera behöver båda mötas i en öppen och konstruktiv dialog, där man vill skapa en ömsesidig förståelse för varandras behov, drivkrafter, styrkor och utvecklingsmöjligheter. Man försöker förstå positiva effekter och mindre positiva konsekvenser av olikheterna när det gäller kommunikationen och samarbetet.

Vi ser att all ledarskapsutveckling bör ske tillsammans, ledare och medarbetare, där båda får samma teoretiska kunskaper med sig, samma modeller och samma verktyg. Det öppnar upp för ett samspel, där man pratar samma språk och på det sättet får samma referensramar och utgår ifrån samma upplevda verklighet. Det är effektivt. Det går snabbare. Och det är roligare.

Vi hjälper chefer och ledare att utvecklas

Vi möter era chefer och ledare i deras vardag inom organisationer och erbjuder vår expertis med fokus på ledar- och ledarskapsutveckling. Genom olika verktyg – handledning, coaching, mentorskap – inspirerar vi dem med hjälp av vår erfarenhet att växa, stärka sin självkänsla, bli beslutskraftiga i de utmaningar de ställs inför i sin vardag och känna sig trygga i sitt ledarskap.

Vanliga frågor och svar

Vad är ledarutveckling?

Ledarutveckling handlar om att förbättra en persons förmåga att leda och påverka andra i en organisation eller grupp.

Vad innebär ledarskapsutveckling?

Ledarskapsutveckling innebär att utveckla och förbättra en persons specifika färdigheter och förmågor relaterade till ledarskapet, exempelvis kommunikation, konflikthantering och beslutsfattande.

Vad är olika ledarstilar?

Olika ledarstilar inkluderar autokratiskt ledarskap, demokratiskt ledarskap och coachande ledarskap. Det finns också andra ledarstilar såsom transformativt ledarskap, byråkratiskt ledarskap och auktoritärt ledarskap.

Hur kan en ledare utveckla sitt ledarskap?

En ledare kan utveckla sitt ledarskap genom att engagera sig i utbildning och träning, arbeta med en mentor eller coach, söka feedback från medarbetare och kollegor, reflektera över sina egna styrkor och svagheter, och utmana sig själv att ta på sig nya utmaningar och ansvar.

Är ni i behov av specialkompetens?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur våra kompetensområden kan komma till nytta i er organisation.

ARUBA

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med och implementera alla processer du behöver i din organisation inom ramen för ARUBA-modellen.

Assessment Centers

Assessment betyder utvärdering. Det finns flera olika assessmentverktyg på marknaden – personlighetsanalyser, färdighetstester, motivationstester och analyser som mäter individers drivkrafter och simuleringsövningar.

Engagemang

Gallups senaste engagemangsundersökning ”State of the Global Workplace” från hösten 2017 visar på att engagemanget minskar i våra organisationer.

Executive Outplacement

I en global, konkurrensutsatt marknad med ständiga behov av anpassning och förändring ändras villkoren för verksamheten och organisationen.

Förändringsledning

Vi tror inte på förändring och förnyelse för sakens skull. Förändring är inte ett självändamål. Vi tror på förädling av det som fungerar.

HR Interim

iTURN erbjuder dig specialister och generalister inom HR-området och mycket mer än en tillfällig bemanningslösning.