Frukostseminarium med E.ON Elnät Drift på temat medledarskap

Ett starkt medledarskap leder till ökat engagemang, delaktighet och egenansvar

– Att var medledare är ingen titel, utan ett sätt att vara, tänka och agera säger Sandra Lundahl bestämt. Sandra är en av ambassadörerna för medledarskapet på E.ON Elnät Drift.

Bredvid Sandra står Peter Hjalmar och ler, nöjd och stolt över det arbete som har gjorts tillsammans med iTURNs konsulter. Peter är chef över driftsorganisationen och initiativtagare till det arbete som påbörjades för ett år sedan.

Peter betonar att det är viktigt att ett sådant arbete börjar hos ledningen. De måste förstå och ta till sig att det handlar om att göra en kulturresa. De måste också inse och förstå vilka resurser som finns hos medarbetarna – om de bara får de rätta verktygen för en sådan resa. Han understryker samtidigt att det är en resa som tar tid och måste tillåtas ta tid för att man skall få en hållbarhet i effekterna av arbetet.

Idag var det kallat till frukostseminarium på iTURN. Chefer från olika verksamheter, stora som små, privata som offentliga hade sökt sig till seminariet för att låta sig inspireras av Sandras och Peters berättelser.

Dessförinnan inledde Bim Riddersporre, prodekan och psykolog från Malmö Högskola med att sätta medledarskapet i ett akademiskt sammanhang genom att dela med sig av den forskning som finns i ämnet.

– Alla har behov av att finnas i ett begripligt sammanhang. Den som bjuds in att dela förståelsen av verkligheten kan också utöva inflytande över den, säger Bim och understryker ledarens ansvar att kunna inspirera till medskapande genom att vara tydlig i sin kommunikation.